Nasjonalbiblioteket (NB) og Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) startet primo mars 2014 et forprosjekt for å utrede hva det vil innebære å etablere en generell tesaurus med utgangspunkt i UBOs Humord .

Bakgrunn
NB har et langsiktig mål om å kunne tilby bedre emnebaserte innganger til – og på tvers av – samlingene. En forutsetning for dette er gode og konsistente emnebeskrivelser i metadata, og den interne aktiviteten «Emner i NB» har i oppgave å komme med anbefalinger om god praksis på dette området. Emnebeskrivelser omfatter både klassifikasjon, generelle emneord, geografiske emneord, sjangre o.a. Emner i NB har så langt fokusert på verbalt materiale (tekst og lyd/tale), og anbefalingsrapporten kan leses her. Når det gjelder emneord, konkluderer rapporten med at tesaurusen Humord, som brukes av flere universitetsbibliotek, vil danne et godt utgangspunkt.

For å utrede dette nærmere ble det foreslått å utføre et forprosjekt, som søker å konkretisere hva slags emneordssystem som er målet, hva som må gjøres for å oppnå dette, og hvilke ressursmessige og faglige konsekvenser dette har.

Humord har eksistert siden 90-tallet, og omfattet opprinnelig de humanistiske fagene. I 2011 ble den utvidet med en rekke begrep innen samfunnsvitenskapene, og framstår i dag som en nokså generell ressurs. UBO, som koordinator og hovedansvarlig for Humord, er imidlertid interessert i at tesaurusen utvides til å dekke flere fagområder og videreutvikles i et utvidet samarbeid med andre institusjoner.

På dette grunnlag besluttet NB og UBO å gjennomføre forprosjektet i samarbeid. Prosjektet skal etter planen være ferdig til årsskiftet 2014/2015.

Hva skal gjøres i forprosjektet (resultatmål)?

 • Spesifisere versjon 1 av en generell tesaurus (bokmål). Dette inkluderer blant annet å avgrense tesaurusen både når det gjelder faglig omfang, detaljeringsgrad og målgrupper.
  • Når det gjelder bruksrettigheter, ser vi for oss at tesaurusen skal foreligge åpent tilgjengelig på nett, både som nedlastbare datasett og for søk gjennom  et sluttbrukergrensesnitt.
  • For å innhente synspunkter fra fagmiljøet ble det 30.4.2014 avholdt et seminar på Nasjonalbiblioteket
 • Legge en plan for utvikling av ovenstående, inkludert aktiviteter og organisering.
 • Foreslå driftsmodell for tesaurusen
 • Utvikle en initiell pilot/demoversjon: Generell tesaurus v. 0.1. Denne vil i hovedsak omfatte dagens Humord beriket med noen at NBs egne emneordslister
 • Skissere et «veikart»: Forslag til retning for videre utvikling (etter versjon 1), eksempelvis
  • Mappinger til andre vokabularer?
  • Oversettelse til andre språk i Norge
  • Utvidelse av fagområde?

Spørsmål?
Kontakt  Oddrun Pauline Ohren (Nasjonalbiblioteket) eller  Unni Knutsen (Universitetsbiblioteket i Oslo)