Nasjonalbiblioteket er satt til å forvalte Lov om folkebibliotek, og skal kontaktes når en kommune lyser ut biblioteksjefstillingen og ikke får fagutdannete søkere.

Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning.

En innvilget dispensasjon opphører når arbeidsforholdet til biblioteksjefen avsluttes.

 

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

  • Henvisning til hvor søknaden har vært offentlig utlyst
  • En kort begrunnelse hvorfor en har valgt å ansette aktuell kandidat til stillingen
  • Opplysning om interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert
  • Opplysing om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning
  • Vedlagt utlysningstekst
  • Vedlagt utvidet søkerliste

 

Dispensasjoner gitt før ny forskrift trådte i kraft vil fremdeles gjelde. Departementet legger til grunn at det kursopplegget som er knyttet til gjeldende dispensasjoner, fullføres etter gjeldende planer. Nasjonalbiblioteket vil informere kommunene og utdanningsinstitusjonene som berøres av endringene i bibliotekloven og den nye forskriften.

 

Dispensasjonssøknader rettes til Nasjonalbiblioteket.

For spørsmål kontakt: Sekretariat for bibliotekutvikling, e-post SBU@nb.no , tlf. 810 013 00.