Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken publiseres på våre nettsider, på SSBs nettsider og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, men det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering. Her ligger det også en liste med definisjoner av begreper brukt i statistikken, i tillegg til kopier av skjemaer og veiledninger.

Hovedpunkter fra bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2017

140 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2017. I løpet av 2016 og 2017 har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2017 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antall institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man bør ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet.

Selv om ikke alle institusjoner har rapportert tall for nedlastinger av digitalt materiale for 2017, ser vi at nedlastinger fra fag- og forskningsbibliotek har gått kraftig opp de siste årene. Samtidig viser statistikken at utlånet av fysiske bøker har ligget relativt stabilt fra 2016 til 2017.

Det ble registrert 34,6 millioner nedlastinger av digitale dokumenter i fag- og forskningsbibliotek i 2017, når man holder Nasjonalbiblioteket utenom. Tilsvarende tall for 2015 og 2016 var hhv 21,6 millioner og 30,2 millioner. Det har altså vært en stor vekst i antall nedlastinger av digitalt materiale de siste årene. Av de registrerte nedlastingene i 2017 utgjør nedlastinger fra fulltekstdatabaser 20,8 millioner, mens nedlastinger fra institusjonsarkiv utgjør 13,8 millioner.

Det ble registrert 1.454.802 førstegangslån fra fag- og forskningsbibliotek i 2017, når vi ser på tall for lån fra egen samling til egen målgruppe eller andre. Tall for fjernlån er ikke inkludert her. Førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre ligger dermed på omtrent samme nivå som i 2016, da det tilsvarende tallet var 1.470.087. I tillegg ble det registrert 192.420 fjernlån i 2017. Utlån av fysiske bøker fra fag- og forskningsbibliotek har altså holdt seg relativt stabilt det siste året.

I 2017 ble det registrert 9.909.871 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek. Dette er en svak oppgang fra 2016, da det ble registrert 9.535.859. Til sammenligning var tallet for besøk 8.653.350 i 2015, noe som gir en økning i besøkstall på 14,5 prosent de siste to årene.

Last ned excelfil med rådata her:
Fag- og forskning 2017 Rådata

Klikk her for å se statistikken på SSB sine nettsider.

SSB har inkludert tall for utlån, fornyelser og fjernlån i statistikken for utlån. Derfor avviker tallene i dette sammendraget noe fra tallene i deres statistikk.