Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering. Her ligger det også kopier av skjemaer og veiledninger.

Bibliotekstatistikken for folkebibliotek 2017

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken for 2017 er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA og den årlige Kulturstatistikken.

Vi gjør oppmerksom på at det ble gjort endringer i publiseringen av blant annet utlånstall i KOSTRA i 2016. Utlånstallene i KOSTRA for 2016 og 2017 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år.

I filene nedenfor er fornyelser inkludert i de totale utlånstallene, slik at tallene er sammenliknbare med tidligere år.

Folkebibliotek 2017: Nøkkeltall for kommuner (Excel)

Folkebibliotek 2017: Rådata (Excel)

Folkebibliotekstatistikk: Besøk og utlån 1987-2017 (Excel)